Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 CorTexter: CorTexter Technologies B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75931710.
1.2 Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door CorTexter te leveren diensten die verwant zijn aan de Producten.
1.3 Licentienemer: de partij die een gebruiksrecht krijgt met betrekking tot de Producten en eventueel de opdracht verstrekt voor het verrichten van Diensten.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen CorTexter en de Licentienemer op grond waarvan CorTexter Diensten verricht en/of Producten leveren aan de Licentienemer.
1.5 Producten: de in het kader van de Overeenkomst door CorTexter te leveren producten en/of diensten, waaronder maar niet beperkt tot de door CorTexter ontwikkelde software producten zoals het ‘Applicant Tracking Systems’ en ‘Human Capital Management Systems’, het digitale CorTexter Platform waarop de softwareproducten van CorTexter te gebruiken zijn.
1.6 Vergoeding de door de Licentienemer aan CorTexter te betalen vergoeding voor de levering van de Producten en Diensten.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de Overeenkomst tussen CorTexter en de Licentienemer.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten gesloten met CorTexter, voor de uitvoering waarvan door CorTexter derden worden ingeschakeld.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Licentienemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CorTexter en de Licentienemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten tussen CorTexter en de Licentienemer.
2.7 CorTexter is gerechtigd om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te updaten en/of te wijzigen. Vanaf het moment dat CorTexter de Licentienemer heeft geïnformeerd over een dergelijke update en/of wijziging en de nieuwe algemene voorwaarden aan de Licentienemer heeft toegestuurd, zullen die nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen CorTexter en de Licentienemer.

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle door CorTexter verstrekte offertes zijn vrijblijvend en herroepbaar.
3.2 CorTexter kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Licentienemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CorTexter daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CorTexter anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht CorTexter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Door CorTexter verstrekte aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch op gelijke voorwaarden voor toekomstige opdrachten.

4. Overeenkomst, uitvoering en wijzigingen
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst tussen CorTexter en de Licentienemer.
4.2 CorTexter is slechts gebonden aan een gewijzigde overeenkomst, daaronder begrepen een aanvulling, nadat zowel (de binnen) CorTexter (bevoegde persoon) als de Licentienemer schriftelijk akkoord zijn met de nieuwe voorwaarden.
4.3 De Licentienemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder maar niet beperkt tot informatie en documentatie, waarvan CorTexter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Licentienemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CorTexter worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Licentienemer deze informatie juist en volledig aan CorTexter ter beschikking heeft gesteld. CorTexter heeft bij gebreke van de ontvangst van de benodigde informatie het recht om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.
4.4 CorTexter heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden onder de Overeenkomst te laten verrichten door derden.
4.5 CorTexter is gerechtigd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren indien de opdracht zich daarvoor leent en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te leveren en te factureren aan de Licentienemer.
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
4.7 Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek van de Licentienemer, op aanwijzing van de bevoegde instanties, dan wel op andere gronden, wordt gewijzigd, kan dit ook consequenties hebben voor (onder andere) de oorspronkelijk overeengekomen prijs en leveringstermijnen. De Licentienemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijnen van uitvoering.
4.8 CorTexter spant zich in de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de Licentienemer naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Licentienemer optimaal resultaat.
4.9 De door CorTexter opgegeven leveringstermijnen zijn streeftermijnen en zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Alle Vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, brengt CorTexter de overeengekomen Vergoedingen maandelijks bij vooruitbetaling bij de Licentienemer in rekening.
5.3 Betaling van facturen van CorTexter dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door CorTexter aan te geven wijze.
5.4 Indien de Licentienemer in gebreke is in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Licentienemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een sommatie of een ingebrekestelling vereist is. De Licentienemer is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Licentienemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.5 Indien de Licentienemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar betalingsverplichtingen, dan komen alle door CorTexter gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Licentienemer, met een minimum van 15% van de hoofdsom.
5.6 De door de Licentienemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de door CorTexter gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
5.7 De Licentienemer is nimmer gerechtigd tot (eenzijdige) verrekening of opschorting van het door haar aan CorTexter verschuldigde.
5.8 De Licentienemer dient eventuele op- en/of aanmerkingen op facturen van CorTexter binnen 5 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan CorTexter kenbaar te maken. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichtingen van de Licentienemer op grond van de betreffende factuur onverlet.

6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1 Het exclusieve recht en eigendom op alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot copyrights, auteursrechten, broncode, formules, modelrechten, merkrechten, logo’s, specificaties, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin van het woord) met betrekking tot de Producten en het platform van CorTexter berusten uitsluitend bij CorTexter.
6.2 De Overeenkomst noch levering van Producten of Diensten daaronder zal aan de Licentienemer enig recht, eigendom of belang ter zake intellectuele eigendomsrechten toekennen.
6.3 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst nieuwe intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven worden geroepen rusten die rechten bij CorTexter.
6.4 Het is de Licentienemer niet toegestaan enig onderdeel van de intellectuele eigendomsrechten van CorTexter te kopiëren.
6.5 Alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van de Licentienemer (waaronder de naam, logo en data verkregen van de Licentienemer) rusten uitsluitend bij de Licentienemer.

7. Duur en einde van de Overeenkomst
7.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden schriftelijk op te zeggen.
7.3 Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn tot nakoming, haar tekortkoming niet heeft gezuiverd. Betalingsverplichtingen van de Licentienemer en alle andere verplichtingen tot medewerking door de de Licentienemer, gelden steeds als wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst.
7.4 Iedere partij is voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn en zonder gehouden tot het betalen van schadevergoeding, indien de andere partij:
a. surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend;
b. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
c. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend;
d. onder curatele wordt gesteld.
7.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel 7 wordt al hetgeen CorTexter van de Licentienemer te vorderen heeft terstond opeisbaar.
7.6 CorTexter is bij beëindiging van de Overeenkomst nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen Vergoedingen dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Licentienemer vervalt het recht tot gebruik van aan de Licentienemer ter beschikking gestelde software, programmatuur, websites en dergelijke, van rechtswege.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien en voor zover CorTexter aansprakelijk is jegens de Licentienemer, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade aan de zijde van de Licentienemer. CorTexter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.
8.2 Indien en voor zover CorTexter aansprakelijk is jegens de Licentienemer, dan is de aansprakelijkheid van CorTexter uit hoofde van Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag dat op het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst betrekking heeft.
8.3 CorTexter is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de Licentienemer, waaronder het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie en/of materialen.
8.4 De beperking van aansprakelijkheid van CorTexter komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CorTexter.
8.5 Elke aansprakelijkheid van CorTexter uit hoofde van de Overeenkomst vervalt een (1) jaar na het einde van de Overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 CorTexter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 CorTexter heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat CorTexter haar verplichtingen had moeten nakomen.
9.3 CorTexter kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst beëindigen.
9.4 In het kader van de Overeenkomst is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van overmacht bij CorTexter indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd en die buiten de wil van CorTexter is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen: stakingen van personeel van CorTexter, elektriciteit storingen, DDoS aanvallen, overheidsmaatregelen, indien leveranciers van CorTexter in gebreke blijven met de levering, en onderbrekingen in de dienstverlening van derden.

10. Geheimhouding
10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij er een verplichting bestaat tot het verstrekken van deze informatie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Partijen zullen deze verplichtingen tot geheimhouding opleggen aan derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst, betrekken.
10.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Diversen
11.1 Het is de Licentienemer niet toegestaan om enig recht uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van haar gehele onderneming.
11.2 Indien een of meer bepalingen van deze service voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CorTexter partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.